Amatör MMA

Svenska MMA Förbundet (SMMAF)
Tävlingsregler för Amatör Mixed Martial Arts (Amatör MMA)

(Kampsportsdelegationen, beslut Dnr: 216-03912-2010)

Godkännande från RF, SM i amatör-MMA

Version 2011-05-09

§ 1 Tävlingsarrangör
1.1 Tävlingsarrangör skall vara förening ansluten till SMMAF.
1.2 Tävlingsarrangör utses av Förbundet.
1.3 Tävlingsarrangören skall tillse att alla lagar och förordningar följs i samband med anordnandet av tävlingen.
1.4 Tävlingsarrangören skall i samarbete med tävlingsledaren utse tävlingens övriga funktionärer och tillse att de har erforderlig utbildning och erfarenhet.
1.5 Tävlingsarrangören skall tillse att matcherna filmas.

§ 2 Tävlingsledare
2.1 En tävlingsledare skall utses av Förbundet för varje tävling.
2.2 Tävlingsledaren skall verka som kontaktperson med t ex tillsynsmyndigheten, polismyndigheten och brandförsvaret under tävlingen.
2.3 Tävlingsledaren skall vara arbetsledare för samtliga funktionärer under tävlingen och skall tillse att alla funktioner och ansvarsområden hanteras på ett korrekt sätt.
2.4 Tävlingsledaren skall tillse att resultat och vinstsätt i varje match noteras.
2.5 Vid avstängning av tävlande skall tävlingsledaren skicka tävlingskortet tillsammans med läkarens rapport till SB&Ks kansli.
2.6 Tävlingsledaren skall efter genomförd tävling skicka in en dokumentation till SMMAF med en sammanställning av resultat, eventuella skador och karantänsperioder.
2.7 Tävlingsledaren skall dokumentera och rapportera alla eventuella avvikelser till SMMAF.

§ 3 Tävlande
3.1 Den tävlande skall vara minst 18 år.
3.2 Den tävlande skall vara i god fysisk och psykisk form.
3.3 Den tävlande skall vara väl förberedd för att tävla i Mixed Martial Arts.
3.4 Den tävlande skall ha dokumenterad tävlingserfarenhet av fullkontaktskampsport.
3.5 Vid anmälan till tävling ansvarar den tävlande för att all relevant kamsportserfarenhet redovisas i anmälan.
3.6 Den tävlande får endast deltaga i en match per dag.
3.7 Tävlande skriven i Sverige skall representera en förening ansluten till SMMAF.
3.8 Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall ha Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) tävlingskort.

§ 4 Tävlingskort
4.1 Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) utfärdar ett tävlingskort som är obligatoriskt för en tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF.
4.2 Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall inlämna tävlingskortet till tävlingsarrangören vid invägningen.
4.3 Tävlande som inte blir avstängd återfår tävlingskortet efter avslutad tävling.
4.4 Vid avstängning av tävlande skall tävlingsledaren skicka tävlingskortet tillsammans med läkarens rapport till SB&Ks kansli inom en vecka efter tävlingen. Kansliet registrerar avstängningen och behåller kortet. Vid avstängningsperioden slut, skickar kansliet tillbaka tävlingskortet till den tävlande.

§ 5 Matchmaking
5.1 En av förbundet utsedd matchmaker med god erfarenhet av Mixed Martial Arts och matchmaking skall ansvara för matchning av tävlande på tävlingen.
5.2 Matchmakern skall lägga matcher baserat på de anmälningar som inkommit för respektive tävling.
5.3 Alla matcher skall vara jämnt matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En tävlandes tidigare erfarenhet i andra kampsporter skall beaktas.

§ 6 Viktklasser
6.1 Två tävlande som möts i en match skall ligga nära varandra i vikt. Dock kan större avvikelser accepteras i tungvikten. Matchmakern skall fastställa en vikt som de båda tävlande i en planerad match skall klara på invägningen. Vikten skall godkännas i god tid av såväl de tävlande som av tävlingsarrangören.
6.2 Vid titelmatcher skall givna viktklasser användas
6.3 Viktklasser:
Flugvikt -56,7 kg (125 lbs)
Bantamvikt -61,2 kg (135 lbs)
Fjädervikt -65,8 kg (145 lbs)
Lättvikt: -70,3 kg (155 lbs)
Weltervikt: -77,1 kg (170 lbs)
Mellanvikt: -83,9 kg (185 lbs)
Lätt tungvikt: -93,0 kg (205 lbs)
Tungvikt: -120,2 kg (265 lbs)
Supertungvikt: +120,2 kg (över 265 lbs)

§ 7 Invägning
7.1 Den tävlande skall klara angiven vikt inom föreskriven tid vid tävlingens officiella invägning övervakad av funktionärer utsedda av tävlingsarrangören.
7.2 Tävlande som representerar en förening ansluten till SMMAF skall inlämna tävlingskortet till tävlingsarrangören vid invägningen.
7.3 Vid invägningen skall utländsk tävlande visa fotolegitimation.
7.4 Den tävlande skall vägas senast 1 timme innan matchstart och tidigast 12 timmar innan.

§ 8 Tävlingsläkare & läkarkontroll
8.1 En legitimerad läkare skall utses som tävlingsläkare för tävlingen.
8.2 Tävlingsläkaren skall kontrollera samtliga tävlande i samband med invägningen. Om en tävlande av tävlingsläkaren bedöms vara: ur form, lida av skada eller sjukdom, påverkad av mediciner eller droger, ur psykisk balans eller på annat sätt inte vara redo för match, skall den tävlande ej tillåtas tävla (checklista: hjärta, blodtryck, puls, lungor, hörsel, tänder, bråck, muskulatur, hud).
8.3 Tävlingsläkaren skall vara närvarande under varje match. Tävlingsläkaren skall bryta en match om denne anser att en tävlande inte bör fortsätta. Tävlingsläkaren skall då omedelbart uppmärksamma matchdomaren genom att kasta in en handduk på matchytan.
8.4 Om en tävlande behöver hjälp för att ta sig tillbaka till sin hörna i rondpausen, skall den tävlande undersökas av tävlingsläkaren som bland annat skall kontrollera balans och respons hos den tävlande när denne står upp utan stöd.
8.5 tävlingsläkarens skall alltid utgå från ett ”worst-case-scenario”. Det betyder att läkaren alltid skall ta det säkra före det osäkra.
8.6 Tävlingsläkaren skall om denne finner det nödvändigt skicka en tävlande till sjukhus för undersökning.
8.7 Vid misstänkta skador (ex. lätt hjärnskakning) kan läkaren kvarhålla den tävlande för vidare observation. Den tävlande skall i dessa fall ej lämna tävlingsområdet så att tävlingsläkaren kan göra en uppföljande undersökning. Vid den uppföljande undersökningen skall läkaren ta ställning till om det är nödvändigt att skicka en tävlande till sjukhus för undersökning och vidare vård, alternativt rekommendera eventuell eftervård, alternativt konstatera att inget vårdbehov finns. Vid den uppföljande undersökningen skall ovanstående beslut dokumenteras och läggas till övrig dokumentation som läkaren lämnar till tävlingsledaren.
8.8 Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

§ 9 Matchdomare
9.1 Varje match skall överses av en licensierad matchdomare.
9.2 Matchdomarens skall vara klädd i långbyxor samt skjorta. Matchdomarens skor skall vara mjuka så att skador eller obehag ej kan åsamkas en tävlande.
9.3 Matchdomaren skall vara i fysiskt skick att kunna vara alert och hålla sig nära de tävlande, göra ingripanden då det behövs för att hålla säkerheten för tävlanden på maximal nivå.
9.4 Matchdomaren skall tillse att de tävlande har korrekta skydd och kontrollera tävlingsutrustning som tejpning i samband med match.
9.5 Matchdomaren skall tillse att regler åtföljs av alla parter involverade i matchen.
9.6 Matchdomaren skall sätta de tävlandes säkerhet främst och omedelbart stoppa en match där det är uppenbart att den ena parten är så överlägsen att den andre riskerar att bli skadad, då någon av de tävlande är i ett orimligt underläge, eller om en av de tävlande inte försvarar sig effektivt.
9.7 Matchdomarens tre kommandon under match: ”FIGHT” anger för de tävlande att matchen är igång vid start, efter break eller efter rondpaus. ”STOP” anger att de tävlande skall sluta samt stanna i oförändrad position. ”BREAK” anger att de tävlande skall sluta samt separera till neutral position.
9.8 Matchdomaren skall stoppa matchen då en tävlande utför otillåtna tekniker eller regelbrott.
9.9 Matchdomaren skall tillse att otillåtna tekniker ej ger en tävlande fördel.
9.10 Matchdomaren skall diskvalificera en tävlande om denne eller sekonderna uppsåtligt, allvarligt eller upprepat bryter mot reglerna.
9.11 Matchdomaren skall stoppa matchen om något kastas in på matchytan. Om det inkastade är en handduk eller liknande som kastats in av sekond eller läkare skall matchen avslutas.
9.12 När så är påkallat vid olyckshändelse eller foul kan matchdomaren medge ett avbrott av matchen med tid för en tävlandes återhämtning i upp till fem (5) minuter.
9.13 Vid foul som innefattar slag eller spark mot grenen (sk low blow) skall matchdomaren, om den drabbade tävlande så begär, avbryta matchen i upp till fem (5) minuter så att den tävlande kan återhämta sig.
9.14 Matchdomaren skall stoppa matchen när signal som markerar rondens slut ljuder.
9.15 Matchdomaren skall höja vinnarens arm när matchresultat tillkännagivits av konferencieren.

§ 10 Poängdomare
10.1 Varje match skall bedömas/poängsättas av tre av SMMAF licensierade poängdomare.
10.2 Poängdomarna skall sitta åtskilda från såväl publiken som varandra.
10.3 Poängdomarna skall hålla sig neutrala under matchen, förutom när ett regelbrott upptäcks. Detta skall i sådana fall meddelas matchdomaren i rondpausen.
10.4 Poängdomarna skall oberoende av andra ge de tävlande poäng samt fylla i poängformuläret för ronden.
10.5 Vinnaren ges 10 poäng och motståndaren får 9 poäng baserat på hela matchen. Vid en mycket jämn match och endast då, ges de tävlande 10 poäng vardera.
10.6 Poängdomarna skall överlämna poängprotokollet med matchresultatet tydligt markerat till matchdomaren.
10.7 Poängdomarna skall inte lämna sin plats förrän matchen är slut och resultatet delgivet.

§ 11 Supervisor
11.1 Då tävlingarna arrangeras av SMMAF i samarbete med en medlemsförening och då tävlingsledaren utsetts av SMMAF, anses behovet av funktionen Supervisor vara överflödigt och utgår därmed ur regelverket för Amatör MMA.

§ 12 Tidtagare
12.1 En tidtagare skall utses för att ombesörja korrekt tidtagning av såväl ronder som rondvila samt övriga avbrott.
12.2 Tidtagaren signalerar starten av varje rond.
12.3 Tidtagaren skall markera när det är femton sekunder kvar av en rondpaus.
12.4 Av matchdomaren signalerade avbrott skall ej ingå i ronden. Klockan får ej stoppas av annat än matchdomarens signalerade avbrott.
12.5 Det åligger tidtagaren att ta tiden från och med det att matchdomaren stoppar matchen. När tiden uppgått till 4,5 minuter samt 5 minuter skall tidtagaren meddela matchdomaren detta.

§ 13 Konferencier
13.1 En konferencier skall utses för tävlingen, denne skall ombesörja att såväl publik som funktionärer genom högtalarsystemet hålls informerade om tävlingen.
13.2 Konferencieren skall tillkännage de tävlandes namn, ringhörna och vikt innan de tävlande inträder på matchytan.
13.3 Konferencieren skall uppmana sekonderna att lämna matchytan före matchstart och när tidtagaren markerar att det är 15 sekunder kvar av rondpausen.
13.4 Konferencieren skall tillkännage rondnummer inför start av varje rond.
13.5 Konferencieren skall tillkännage vinnarens namn och ringhörna.

§ 14 Sekonder (coacher)
14.1 Den tävlande skall ha minst en (1) och maximalt två (2) sekonder
14.2 Under matchen får sekonderna endast uppehålla sig på matchytan i anslutning till sin tävlandes ringhörna under rondpaus.
14.3 All utrustning skall avlägsnas från matchytan vid rondpausens slut och sekonderna skall även tillse att matchytan hålls torr och ren för att förhindra halka.
14.4 Under rondpaus får sekonderna ge den tävlande muntliga instruktioner. Sekonderna får även ge den tävlande vatten, applicera sparsamma mängder vaselin och adrenalin vid eventuella sårskador. Överdrivet applicerande av vaselin samt användande av andra, ej specifikt tillåtna, preparat eller utrustning är ej tillåtet och kan leda till att den tävlande blir diskvalificerad.
14.5 Sekonder är skyldiga att vid rondpaus informera matchdomaren om eventuella skador som upptäcks på deras tävlande.
14.6 Sekonderna skall ha en handduk och om de finner den tävlande vara i svårigheter kan de kasta in handduken på matchytan och därigenom avbryta matchen.
14.7 Sekonderna kan ge råd, assistans och uppmuntran på ett behärskat sätt under matchen.
14.8 Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som sekonderna begår.

§ 15 Matchyta
15.1 Matchytan skall vara väl avgränsad så att de tävlande ej riskerar att falla ur, det kan vara en standard boxningsring eller en ring med säkerhetsväggar.
15.2 Boxningsring: Storleken på denna kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av minst tre (3) vadderade ringrep som fäster i fyra (4) stolpar (ringhörn). Dessa hörn täcks med vadderade skydd. Åtgärder skall även vidtas för att säkerställa att de tävlande ej skadar sig vid ett eventuellt fall ur ringen (tex stötabsorberande golv utanför matchytan)
15.3 Ring med säkerhetsväggar: Syftet med den väggförsedda ringen är att undvika att de tävlande kan falla ut under matchen och ådra sig skador. Storleken kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av plastklätt nät (vägg) som fästs mellan minst sex (6) stolpar. Dessa stolpar samt den övre och nedre kanten kring nätet täcks med vadderade skydd.

§ 16 Matchlängd
16.1 En match skall pågå i två (2) ronder.
16.2 En rond skall pågå i fem (5) minuter.
16.3 Rondpausen (pausen mellan ronderna) skall uppgå till 90 sekunder.

§ 17 Obligatorisk utrustning
17.1 Av SMMAF godkända tävlingshandskar & tävlingsbenskydd.
17.2 Tävlingsshorts, vilka skall vara tillverkade i hållbart material och utformade så att de ej kan orsaka skada på någon av de tävlande.
17.3 Suspensoar (valfritt för damer).
17.4 Tandskydd.
17.5 Tävlingsutrustning skall kontrollers av Matchdomaren i samband med match.
17.6 Tävlingshandskarna skall tas av innan vinnaren utses.

§ 18 Lindor & tejp
18.1 Händer och knogar får lindas med gasbinda.
18.2 Tejp får användas för att såväl fästa som förstärka gasbindan. Tejpen får dock inte täcka knogarna.
18.3 Handskarnas snörning och benskyddens kardborreknäppning skall tejpas så att de ej går upp och orsakar skada på någon av de tävlande.
18.4 Tejpning skall kontrollers av Matchdomaren i samband med match.

§ 19 Godkända tekniker
19.1 Slag, sparkar och knän mot huvud, kropp och ben i stående kamp.
19.2 Slag mot huvud, kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition. Markposition räknas från det att en tävlande har en annan kroppsdel än fötterna vidrörande matchytans golv (kallat three-points regeln).
19.3 Sparkar och knän mot kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition.
19.4 Kast och nedtagningar.
19.5 Submission tekniker (ledlås och stranguleringar etc).

§ 20 Otillåtna tekniker
20.1 Slag, sparkar eller knän mot ryggrad och bakhuvud.
20.2 Slag mot samt grepp av struphuvudet.
20.3 Attacker med armbåge.
20.4 Kast där man avsiktligt kastar motståndaren så att denne landar endast på huvud/nacke (så kallad spiking).
20.5 Ledlås mot fingrar och tår (så kallade small-joint-locks).
20.6 Stampningar mot motståndarens fötter.
20.7 Stampningar mot en motståndare i aktiv markposition.
20.8 Sparkar och knän mot huvudet på en motståndare i aktiv markposition.
20.9 Sparkar mot njurarna med hälen.
20.10 Sparkar och knän mot huvudet på en stående motståndare från aktiv markposition (så kallade up-kicks mot huvudet är därmed ej tillåtna).

§ 21 Fouls
21.1 Attackera en liggande eller på annat sätt försvarslös motståndare.
21.2 Smörja in kroppen (undantaget ansikte) med vaselin, liniment eller liknande.
21.3 Överdrivet bruk av vaselin.
21.4 Skallningar, peta i ögon, bitas, rivas, nypas, dra motståndaren i håret, attacker mot grenen samt stoppa fingrar i mun eller sår (cut).
21.5 Kasta ut motståndaren från matchytan.
21.6 Hålla fast i repen respektive säkerhetsväggens nät.
21.7 Greppa i shorts eller handskar.
21.8 Attackera motståndaren före match, under time out, under rondpaus eller efter match.
21.9 Attackera motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.
21.10 Attackera motståndarens underliv.
21.11 Tävla på ett icke sportsmannaaktigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.
21.12 Riktade attacker mot motståndarens hals inklusive att greppa motståndarens luftstrupe.
21.13 Använda svordomar eller förolämpande språk.
21.14 Göra förolämpande gester.
21.15 Ignorera domarens instruktioner.
21.16 Uppvisa aggressivt beteende mot matchdomaren eller andra funktionärer.
21.17 Inblandning av sekonder.
21.18 Medvetet tappa/spotta ut tandskyddet.
21.19 Inaktivitet och passivitet.
21.20 Simulera träff i underlivet.
21.21 Inga metalliska föremål och inga smycken får bäras under match.

§ 22 Fall
22.1 Om en tävlande faller till marken på grund av nedtagning/kast, träff, överraskning eller dålig balans, skall matchen fortsätta under förutsättning att den tävlande försvarar sig effektivt och intar en aktiv markposition.

§ 23 Nedslagning
23.1 Om en tävlande blir nedslagen och inte kan försvara sig effektivt/blir liggande skall matchdomaren omedelbart stoppa matchen (referee stops contest – RSC).

§ 24 Varning
24.1 Vid lindrig oavsiktlig förseelse (utförande av otillåten teknik eller foul), skall matchdomaren stoppa matchen, kontrollera deltagarens tillstånd samt utdela en varning.
24.2 Matchdomaren kan utdela poängavdrag för den tävlande i samband med varningen.

§ 25 Diskvalificering
25.1 Vid avsiktlig, allvarlig eller upprepad förseelse kan matchdomaren diskvalificera den tävlande.
25.2 Om det vid matchdomarens kontroll innan vinnaren utses visar sig att en tävlande har otillåten tejpning kan matchdomaren diskvalificera den tävlande.
25.3 En tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som coacherna begår.
25.4 En tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som supportrar begår.

§ 26 Omstart i samma position
26.1 Efter en utdelad varning, kontroll av tävlingsläkare eller liknande skall matchen omstartas i samma position som före avbrottet.

§ 27 Omstart vid inaktivitet
27.1 Domaren kan starta om matchen i en neutral position (ståendes) om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra position eller går på avslut.

§ 28 Vinstsätt
28.1 Uppgivet (Submission) – Om en tävlande ger upp genom att klappa upprepade gånger på motståndaren eller matchytan eller verbalt informera domaren, tilldöms motståndaren vinsten.
28.2 Handduken (Towel) – Om en tävlandes sekonder avbryter matchen genom att kasta in handduken tilldöms motståndaren vinsten.
28.3 Matchdomaren stoppar matchen (Referee Stops Contest, RSC). Detta har matchdomaren skyldighet att göra om han anser att matchen är för ojämn, att en av de tävlande inte försvarar sig effektivt, att en av de tävlande har blivit träffad hårt (omfattar men begränsas inte till så kallad Technical Knock Out/TKO samt Knock Out/KO) eller om deltagares återhämtningstid alternativt läkares undersökning av deltagare pågått längre än 5 minuter.
28.4 Domslut (Judges decision) – Tre poängdomare avgör vem som är vinnare.
28.5 Diskvalificering (Disqualification) – Om en tävlande blir diskvalificerad tilldöms motståndaren vinsten.
28.6 Walkover – En tävlande som är annonserad och står redo på matchytan utan att motståndaren dyker upp, tilldöms vinsten.

§ 29 Domslutskriterier
29.1 Den tävlande som kontrollerar och dominerar matchen och som är mest effektiv inom områdena: Striking (slag och sparkar) i stående kamp, clinch (stående brottning), kast/nedtagningar, positionskontroll, striking i markkamp samt submissionförsök (låsförsök) utses som rondvinnare. Det skall vara väl utförda tekniker, enbart aggressivitet premieras inte.
29.2 Att ligga överst i guard (dvs överst i markkamp med motståndarens ben runt överkroppen) skall endast anses vara en dominant position om den tävlande försöker avsluta matchen (effektiv striking alternativt submissionförsök) eller förbättra sin position (passera guarden). En tävlande som endast håller ner sin partner utan att aktivt försöka vinna skall ej anses vara dominant.
29.3 Om de tävlande är jämna i offensiva moment skall det defensiva arbetet bedömas: Blockeringar mot slag och sparkar, försvar mot nedtagningar, vändningar från en bottenposition till överst eller till stående.
29.4 Om de tävlande är jämna såväl offensivt som defensivt så skall den tilldelas vinsten som varit mest aktiv och som försökt vinna mest.

§ 30 Oavgjort – Draw
30.1 Om poängställningen vid matchens slut skulle vara lika för de två tävlande döms matchen vara oavgjord (draw).
30.2 I titelmatcher måste poängdomarna utse en vinnare (markera en vinnare på poängprotokollet).

§ 31 No contest
31.1 En match kan bli dömd som en “no contest” (det vill säga matchen ogiltigförklaras). Detta kan göras under eller efter en match.
31.2 Anledningar till no contest kan till exempel var om matchen blir störd/stoppad på grund av yttre påverkan efter att den startats och inte kan slutföras.
31.3 Om en tävlande genom olyckshändelse blir skadad av en icke godkänd teknik t ex en sammanskallning och matchen pga. detta måste brytas skall matchen dömas till no contest.

§ 32 Protest
32.1 Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest inlämnas till tävlingsledaren inom 48 timmar efter avslutad tävling.
32.2 Protest skall inkomma från den förening den tävlande tillhör (svenska utövare) eller från den tävlandes klubb/team alternativt den tävlandes manager (utländska tävlande) och inte från en enskild tävlande.
32.3 Protesten skall innehålla uppgifter om vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.
32.4 Matchresultat skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, begåtts av matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

§ 33 Knockout
33.1 En tävlande, som har blivit knockad som ett resultat av en huvudträff eller där domaren stoppat matchen på grund av ett flertal hårda träffar i huvudet, skall omedelbart undersökas av tävlingsläkaren.
33.2 En bedömning om vidare undersökning på sjukhus, samt eventuell hjärnröntgen, är nödvändig skall göras av tävlingsläkaren.
33.3 Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

§ 34 Karantän – Avstängning
34.1 En tävlande som blivit utslagen i en match efter knockout, som följd av huvudträff, eller då matchdomaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda träffar mot huvudet, som gjort denne försvarslös eller oförmögen att fortsätta, skall inte tillåtas deltaga i tävling eller sparring under en period specificerad i 34.3 nedan.
34.2 Matchläkaren har rätt att utdöma karantän även då en match inte stoppats om denne finner detta nödvändigt på grund av att en tävlande fått ta emot många huvudträffar.
34.3 En (1) knockout – Minst fyra (4) veckor efter matchen.
Två (2) knockout under en period av tre (3) månader – Tre (3) månader efter matchen.
Tre (3) knockout under en period av tolv (12) månader – Tolv (12) månader efter matchen.
34.4 Avstängningar administreras av SB&Ks kansli, se § 4 Tävlingskort.

§ 35 Doping
35.1 Positivt test för doping enligt WADAs (World Anti-Doping Agency) och/eller IOKs (Internationella Olympiska Kommittén) dopinglista leder till omedelbar diskvalificering.
35.2 Det ankommer tävlingsledaren att underlätta för och vara behjälplig i genomförandet av dopingtester på de tävlande.
35.3 Om en tävlande inte medger dopingtest leder det till omedelbar diskvalificering.

Källa: http://www.smmaf.se/rules.asp

weeks
-4
-1
days
0
-4
hours
-1
-6
minutes
-3
-2
seconds
-5
-1
Copyright © Trophy MMA™. All rights reserved. All other brand and trademarks are the property of their respective owners. Web Editor Mikael Ågren